Beïnvloeden en beïnvloed worden - Slow model

Het beïnvloeden en beïnvloed worden is een modelmatige manier, een perspectief, om vanuit interactie naar beïnvloeding te kijken. Het is niet de waarheid, zoals niets wat we je hier vertellen de waarheid is. Het is een manier van kijken naar invloed, zodat we allemaal dezelfde bril op hebben.

Interactie komt voort uit behoeften aan contact, aan iets vinden en willen. Invloed hebben is in staat zijn voor elkaar te krijgen wat je van de ander(en) wilt en daarbij rekening houdend met wat deze ander(en) willen. 

Mensen met invloed laten zich zien. Hoe laat jij je zien? Door op een congruente wijze te zeggen wat je wilt, vindt en voelt daar past een uitgesproken karakter bij en geen grijze muis. Het gaat over persoonlijke beïnvloeding in het (blijvende)contact met de ander.

Volwassen uitstraling

Als het gaat om het uitoefenen van persoonlijke invloed dan is de uitstraling bijna alles bepalend. Voordat er maar een enkel woord gezegd is, gaat er al invloed uit van de spreker. De ander vormt zich een indruk en schat zijn positie in: moet ik wat deze persoon zegt serieus nemen of niet? Meent hij/zij het of niet? Is hij/zij deskundig of niet? Maar ook: is deze persoon te vertrouwen of niet? Accepteert hij/zij mij of niet? Moet ik op mijn hoede zijn of kan ik ontspannen?

Zodra wij het hebben over "uitstraling" gaat men al snel denken aan iets wat aangeboren zou moeten zijn: "je hebt het of je hebt het niet". Dat is niet zo. "Uitstraling" is niets geheimzinnigs. Het is het effect van gedrag, maar dan wel non-verbaal gedrag. "Uitstraling" is de optelsom van non-verbale expressie.

Onderzoekers hebben aangetoond dat ongeveer 93% van het effect dat we op anderen hebben het gevolg is van non-verbaal gedrag. Maar ook de manier van kleden en persoonlijke verzorging drukken iets uit.

Over het algemeen is het waar dat wij ons vaak niet bewust zijn van dit non-verbale gedrag. Het "ontstaat" als het ware, dus lijkt het alsof er niets te doen zou zijn aan onze uitstraling die zo belangrijk is voor de invloed die wij kunnen uitoefenen. Wij willen ons hier echter niet bij neer leggen. Als "uitstraling" het gevolg van gedrag is en gedrag te leren is, dan moet het ook mogelijk zijn voor eenieder om iets te doen aan de eigen uitstraling!

Krachtige houding
Door gewoon te kijken, te zien en mensen te observeren die veel of weinig invloed uit lijken te oefenen, trek je al snel de conclusie dat een "krachtige houding" en een "volwassen uitstraling" ten grondslag liggen aan geslaagde invloed.

Maar wat is dat dan? Waar zit het 'm in? We kunnen iets meer duidelijkheid krijgen door te denken aan voorbeelden: bekende mensen in de politiek die "het" hebben of die "het" niet helemaal of zelfs helemaal niet hebben.

Maar om dan een "goed" voorbeeld te nemen en ete doen "alsof" we iemand anders zijn, heeft ook weinig zin, want effectief gedrag is authentiek gedrag: het hoort bij onszelf, het hoort bij 'echt' zijn.

Een krachtige houding en een volwassen uitstraling zijn het gevolg van het in staat zijn te zeggen wat je wilt, wat je vindt en wat je voelt. Het kunnen uitspreken van deze drie vormen van wat wij noemen "directe communicatie" leidt al tot het non-verbaal gedrag (houding, gebaren, gezichtsuitdrukking e.d.) die de uitstraling teweegbrengen waardoor effectief beïnvloedend gedrag mogelijk is.

Iedereen kan werken aan het opbouwen of creëren van een krachtige houding en een volwassen uitstraling door te leren direct te communiceren, zeggen wat je wilt, wat je vindt en wat je voelt. Daarmee kan een basis gelegd worden voor een reeks vormen van invloedgedrag die de nodige flexibiliteit geven om in alle situaties effectief te kunnen handelen. Werkende vanuit een "krachtige houding/ volwassen uitstraling", onderscheidt het Slow model beïnvloeden en beïnvloed worden vier basiszuilen van invloedgedrag.


1. Directe communicatie vanuit ik

1. Deze eerste zuil bestaat uit "willen", "vinden" en "voelen". Spreek uit wat je wilt, wat je vindt en wat je voelt. Dit vanuit een krachtige, volwassen houding en uitstraling, van binnenuit, vanuit je innerlijke mens zijn. 

2. Informatie verwerven van de ander

De essentie bij Directe Communicatie ligt bij het contact maken met jezelf: ik spreek uit wat ik wil, wat ik vind en wat ik voel. Bij informatieverwerving gaat het om contact maken met de ander, om te begrijpen wat de ander wil, wat de ander vindt en wat de ander voelt. Deze informatieverwerking vindt als volgt plaats:


3. Overtuigen an adviseren over het onderwerp

Als bij Directe Communicatie "ik" centraal staat en bij Informatie Verwerving "de ander" een centrale plaats inneemt, dan staat bij Overtuigen en Adviseren het onderwerp centraal. Het gaat hier nog niet om het feitelijke, concrete invloed uitoefenen om tot een deal te komen. Het gaat primair om invloed uitoefenen door de ander te interesseren, 'mee te nemen', met jouw voorstellen, ideeën etc. De stap van de 'deal' maken komt pas hierna.

We doen voorstellen en staven die met argumenten; we geven onze ideeën prijs tezamen met de redenen waarom we tot die ideeën gekomen zijn.

Overtuigen en Adviseren is een betrekkelijk onpersoonlijke vorm van beïnvloeding. Het voorstel staat op zich los van de "ego's" van de spreker en de aangesprokene, hoewel hier enige nuancering nodig is. Daarom wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten gedrag. 

4. Onderhandelen over de uitkomst

Invloed uitoefenen betekent vaak: het overwinnen van belangentegenstellingen. Met jouw beste argumenten en zuiverste logica zul je mij niet meekrijgen, als ik het meegaan met jouw voorstel als tegenstrijdig met mijn belang zie. Het leven bestaat voor een groot deel uit het hanteren en overwinnen van tegenstellingen, zowel persoonlijk als functie- of rol gebonden.

Om te voorkomen dat tegenstellingen uitmonden in vecht-, vlucht of vriesgedrag kunnen wij dus onderhandelen in de breedste zin van het woord met verschillende invloedstijlen. Bij grote tegenstellingen of zelfs conflicten oefen je invloed uit vanuit verschillende conflictstijlen. 

leren en ontwikkelen

Bewust reflecteren

Beinvloeden en beïnvloed worden is een continu proces van leren en ontwikkelen. Door bewust te reflecteren en direct feedback te vragen op het Slow model beïnvloeden en beïnvloed worden en jouw handelen en gedrag daarin werk je continu aan jouw vermogen om te beïnvloeden.

Blijven oefenen

Door te blijven oefenen dwing je jezelf om uit je comfortzone te komen en in de 'leerzone' te werken aan jouw vermogen te beïnvloeden.Dit kan door op basis van reflectie, feedback en andere signalen aan de slag te gaan. Levenslang leren vraagt daarnaast om voortdurend bezig te zijn met jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling 

Het andere functioneringsgesprek
Hoe radar leidinggevenden in hun kracht zet