Privacyverklaring

Privacy statement van toepassing op Slow opleidingen/Slow netwerk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en telefonisch via 06 51 87 59 36

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Slow opleidingen/Slow netwerk verstrekt.

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij wij uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Gebruik persoonsgegevens

In dit privacy statement worden onder persoonsgegevens verstaan; gegevens met betrekking tot een natuurlijke persoon die direct of indirect tot die persoon te herleiden zijn, zoals naam of contactgegevens.

Slow opleidingen/Slow netwerk gebruikt uw persoonsgegevens op de volgende wijze:

 1. Als u aan ons een opdracht verstrekt hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, bezoek- en postadres en betaalgegevens nodig om offertes en facturen op te stellen en u over het verloop van de opdrachtuitvoering te informeren.
 2. Wanneer een vraag wordt gesteld die wellicht door collega’s of branchegenoten beantwoord kan worden, vragen wij u vooraf toestemming om uw e-mailadres en/of telefoonnummer door te geven.
 3. Indien het nodig is voor de opdrachtuitvoering om persoonsgegeven van derden te verzamelen en op te slaan vragen wij daarvoor voorafgaand toestemming aan deze derden en aan onze opdrachtgever. De verzamelde gegevens van derden worden bij het einde van de opdracht aan de opdrachtgever overgedragen en uit ons bestand verwijderd.
 4. Indien u informatie over onze dienstverlening vraagt of een reactie op onze website plaats hebben wij uw naam en emailadres nodig.
 5. Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van onze dienstverlening en het toesturen van onze nieuwsbrief. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

Slow opleidingen/Slow netwerk verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken.

Persoonsgegevens van relaties/opdrachtgevers worden niet langer dan noodzakelijk bewaard, met inachtneming van de wettelijke plicht van ondernemers. Contactgegevens van relaties die zich uitschrijven voor de nieuwsbrief worden binnen 14 werkdagen verwijderd.

Adresgegevens van opdrachtgevers en ontvangers van onze nieuwsbrief worden opgenomen in een database. Facturen, offertes en projectrapportages worden volgens de wettelijke termijn 7 jaar bewaard.

Beveiliging

Wij doen er alles aan om persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Persoonsgegevens staan op een pc met realtime virus- en malwarebescherming. De gegevens worden periodiek geüpload naar een beveiligd bestand binnen de contacten- en factuur omgeving van cloudprogramma Moneybird

Slow opleidingen/Slow netwerk geeft de relatie/opdrachtgever het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te blokkeren of te laten verwijderen binnen de regels van Nederlandse wetgeving.

Gebruik persoonsgegevens via website (slownetwerk.nl)

Slow opleidingen/Slow netwerk verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van de website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om web statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen.

Cookies

Wij kunnen gebruik maken van kleine tekstbestanden (cookies), die op uw harde schijf worden geïnstalleerd opdat u onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die u bezoekt maken gebruik van cookies. Indien u niet wilt dat cookies op uw harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door u te gebruiken. Als u onze website toestaat een cookie op uw harde schijf te laten plaatsen, kan u deze verwijderen na beëindiging van uw bezoek aan onze website.

Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft het Slow opleidingen/Slow netwerk de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan de verantwoordelijke afdelingen/personen/organisaties doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat uw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.

Nieuwsbrief

Om optimaal aan te sluiten bij de interesses van de lezers van onze nieuwsbrief houden wij bij welke artikelen u bezoekt vanuit de nieuwsbrief. Indien u zich heeft aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u wilt deze niet meer ontvangen, dient u zich hiervoor apart af te melden via de afmeldoptie in de nieuwsbrief.

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Wijzigingen Privacy Statement

Slow opleidingen/Slow netwerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Slow opleidingEN/Slow netwerk en persoonsgegevens

Slow opleidingen/Slow netwerk neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus. Wij hanteren voor alle medewerkers van Slow opleidingen/Slow netwerk de volgende kernrichtlijnen hoe er met persoonsgegevens omgaan moet worden:

 • Beschermen van persoonlijke informatie en andere vertrouwelijke informatie in elke vorm.
 • Verzamelen, bewaren, gebruiken, verzenden en verwijderen persoonlijke en vertrouwelijke informatie op een transparante manier die vertrouwen bevordert.
 • Verzamelen, gebruiken en bewaren persoonlijke informatie, klantinformatie en andere vertrouwelijke informatie alleen als we hiervoor een gegronde reden hebben.
 • Toegang tot deze informatie wordt alleen verleend als dat nodig is.
 • Onze vertrouwelijkheidsplicht eindigt niet bij het verlaten van Slow opleidingen/Slow netwerk; de vertrouwelijkheid van informatie wordt na vertrek gerespecteerd.

Deze kernrichtlijnen zijn uitgewerkt in een aantal regels, voor zowel het ontvangen, het versturen of delen van gegevens.

Beschermen van de gegevens die wij ontvangen:

 • Geheimhouding door medewerkers van gegevens die tijdens een opdracht verkregen zijn.
 • Gebruik van gegevens alleen voor het doel waarvoor ontvangen.
 • Verwijderen van persoonsgegevens na het afronden van de opdracht, tenzij de wet of beroepsregels ons verplichten ze te bewaren.

Beschermen van gegevens die vanuit Slow opleidingen/Slow netwerk verzonden worden of met derden gedeeld:

 • Versturen van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, wordt in lijn met toepasselijke wetgeving voor de transfer van persoonsgegevens gehandeld. Persoonsgegevens worden alleen verstuurd als er de vereiste, passende waarborgen zijn.

Hanteren van strenge standaarden:

 • Hanteren van wereldwijd informatiebeveiligingsbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de meest gangbare sectorstandaarden (COBIT, ISF, NIST, ISO) en de Europese privacywetgeving.
 • Beveiligen van klant- en persoonsgegevens, beveiligd tegen datalekken, ongeautoriseerde toegang of onrechtmatige verwerking door gebruik van de nieuwste technologieën en encryptie.
 • Melden van een data lek conform de Wet Meldplicht datalekken behoort tot de procedure.

Uw rechten

Als eigenaar van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om:

 • Gegevens in te zien
 • Gegevens te wijzigen
 • Gegevens definitief te verwijderen
 • Gegevens over te dragen

Contact

Voor vragen over dit Privacy statement kunt u contact opnemen met Hans Heijnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..