Raad van advies

Doel van de Raad van Advies LIN

De adviesraad geeft op beroepsinhoudelijke basis advies aan de directie/eigenaren van het LIN om de kwaliteit van de leiderschapstrajecten te waarborgen, methodieken en hulpmiddelen  te vernieuwen en verbeteren (samen sociale innovaties), haar netwerk in te zetten en waar nodig te interveniëren. Door deze adviserende rol heeft de Adviesraad LIN een stem in het korte- en langetermijnbeleid van de organisatie. Ook stimuleert de adviesraad LIN beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en kan bijdragen aan:

  • Verbetering en vernieuwing van de kwaliteit van leiderschap
  • (LIN erkend zijn en blijven als thought leader op leiderschapsinterventies , zie bijlage).
  • Het uitdragen van leiderschapstrajecten die beter aansluiten bij de professionele beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk.
  • Kennis te delen over sociaal innoveren gericht op methodieken, instrumenten, hulpmiddelen en trajecten om leiderschap te stimuleren en vernieuwen.
  • Verbreding van het draagvlak voor relationeel en gedeeld leiderschap in de buitenwereld (ketens, branches, netwerken).
  • Advies over bedrijfsvoering, businesscases, investeringen en rendement
  • Advies te geven op de lange termijn bedrijfscontinuïteit.

Deelnemers Raad van Advies LIN